Veiligheid in de bouw

Onlangs is het VCU-certificaat van CAJA weer met een jaar verlengd. Met een VCU-certificaat laat je zien dat je als organisatie veilig en gezond werken belangrijk vindt. Hier worden wij jaarlijks op getoetst. Veiligheid in de bouwsector is namelijk van groot belang voor aannemers, de werknemers en het publiek. In dit blog zullen we o.a. uitleggen hoe veiligheid in de bouwsector wordt gehandhaafd en wat de verbeterpunten zijn. Maar ook hoe belangrijk veiligheid in de bouw voor het publiek is.
Veiligheid voor publiek

Helaas hebben er in het verleden meerdere ongelukken in de bouw plaatsgevonden waarbij ook publiek betrokken was. Een voorbeeld hiervan is het ongeluk dat plaatsvond bij de bouw van een parkeergarage bij Eindhoven Airport. Op 27 mei 2017 stortte een deel van de parkeergarage in. Dit gebeurde toen er niemand in de buurt was, anders had het ongeval waarschijnlijk veel ernstiger kunnen aflopen met slachtoffers onder publiek en werknemers.

Onderzoek toonde aan dat het instorten van de parkeergarage kwam door problemen in de gebruikte constructie. Er werd gebruik gemaakt van zogenaamde bubbledeck-vloeren, een type betonvloer met holle bollen die wordt gebruikt om beton te besparen en het gewicht van het gebouw te verminderen. Het onderzoek wees uit dat er een fout was gemaakt bij het plaatsen van de wapening in de vloer, waardoor de constructie niet sterk genoeg was.

Dit ongeval heeft veel aandacht gekregen en heeft laten zien dat veiligheid in de bouwsector niet alleen belangrijk is voor werknemers, maar ook voor het publiek. Het ongeluk heeft geleid tot betere veiligheidsmaatregelen en een grotere focus op het gebruik van veilige constructiemethoden. Bedrijven worden nu nog meer gestimuleerd om veiligheid als prioriteit te stellen en om te investeren in kwaliteit en veiligheid van hun constructies.

Handhaving van veiligheid in de bouw

In de bouwsector zijn er verschillende instanties die de veiligheid handhaven, waaronder de Inspectie SZW en de Arbeidsinspectie. Deze instanties controleren of bedrijven en aannemers zich houden aan de regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM). Dit wordt gedaan door middel van inspecties, audits en het uitvoeren van onderzoeken bij ongevallen. Daarnaast zijn er ook brancheorganisaties die zich inzetten voor veiligheid, zoals Bouwend Nederland en de Vereniging van Ondernemers in de Betonbouw.

Brancheorganisaties in de bouwsector spelen een belangrijke rol bij het verbeteren van de veiligheid op bouwplaatsen. Enkele voorbeelden van hoe brancheorganisaties zich inzetten voor veiligheid:

  1. Het ontwikkelen van veiligheidsnormen en richtlijnen voor de bouwsector. Deze kunnen bedrijven vervolgens gebruiken om hun veiligheidsbeleid en -procedures op te baseren.
  2. Brancheorganisaties bieden opleidingen en trainingen aan voor werknemers en bedrijven, om hun kennis van veiligheid te vergroten. Zo kunnen werknemers leren hoe ze veilig moeten werken op een bouwplaats. Bedrijven kunnen leren hoe ze veiligheidsrisico’s identificeren en beheersen.
  3. Bewustzijn creëren voor veiligheid in de bouwsector. Een voorbeeld hiervan is het organiseren van campagnes om werknemers en bedrijven te stimuleren om veiligheid als prioriteit te stellen.
  4. Brancheorganisaties stimuleren bedrijven om samen te werken om zo de veiligheid te verbeteren. Bijvoorbeeld door het opzetten van gezamenlijke veiligheidsprojecten en het delen van kennis en ervaringen.
  5. Lobbyen voor veiligheid bij overheden en andere instanties voor meer aandacht en middelen voor veiligheid in de bouwsector. Het doel hiervan is dat er strengere regels en richtlijnen komen voor de veiligheid op bouwplaatsen en dat er meer toezicht en handhaving plaatsvindt.

Kortom, brancheorganisaties spelen een belangrijke rol bij het bevorderen van veiligheid in de bouwsector. Dit alles draagt bij aan het verminderen van ongevallen en het verbeteren van de veiligheid op bouwplaatsen.

Verbeterpunten

Hoewel er al veel gedaan wordt om veiligheid in de bouw te handhaven, zijn er nog altijd verbeterpunten. Een van de grootste uitdagingen op dit moment is het verminderen van het aantal ongevallen op de bouwplaats. Uit cijfers van de Inspectie SZW blijkt dat er jaarlijks nog steeds zo’n 20 dodelijke slachtoffers vallen in de bouwsector in Nederland. Het verminderen van de werkdruk en stress onder werknemers is ook een belangrijk verbeterpunt. Lange werkdagen en strakke deadlines kunnen leiden tot vermoeidheid en fouten, wat weer kan leiden tot ongevallen.

Wat gaat goed

Gelukkig zijn er ook veel dingen die goed gaan op het gebied van veiligheid in de bouw. Zo is er de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan het creëren van een veiligheidscultuur binnen bedrijven. Werknemers worden steeds meer gestimuleerd om actief deel te nemen aan het verbeteren van veiligheid op de werkvloer en om elkaar aan te spreken op onveilig gedrag. Daarnaast wordt er steeds meer gebruik gemaakt van technologie om veiligheid te verbeteren, zoals drones en sensoren die de veiligheid op de bouwplaats monitoren.

Wat doet CAJA aan veiligheid in de bouw?

Veiligheid is iets waar we dagelijks mee te maken hebben. Aangezien de medewerkers op externe projecten staan, is er veel én regelmatig overleg met de diverse opdrachtgevers over veiligheid. Op de projecten vallen de medewerkers onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgevers en wordt men gehouden aan hun veiligheidsvoorschriften. CAJA controleert of men te maken krijgt met bepaalde veiligheidsaspecten en legt dit vast in een formulier. Men wordt aangesproken op het naleven van de veiligheidsvoorschriften als dat noodzakelijk is. Als het mogelijk is passen wij het e.e.a. aan in overleg met de opdrachtgever om de veiligheid te borgen. Wij streven naar een “0” op de meter als het gaat om veilig werken. Uitvallers door het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften is overigens voor CAJA een fikse kostenpost. Maar bovenal is het menselijke aspect en hun welzijn en gezondheid, het belangrijkste voor CAJA. CAJA organiseert sessies, waarbij gastsprekers hun ervaringen delen. Zo wordt er permanent gewerkt aan bewustwording bij de medewerkers.

Conclusie 

Veiligheid in de bouwsector is een belangrijk onderwerp dat veel aandacht verdient. Door middel van handhaving, brancheorganisaties en technologie wordt er al veel gedaan om veiligheid te verbeteren. Toch zijn er nog steeds verbeterpunten, zoals het verminderen van het aantal ongevallen. Door samen te werken en te blijven streven naar verbetering, kunnen we ervoor zorgen dat de bouwplaatsen in Nederland nog veiliger worden. Zo kunnen werknemers veilig werken en loopt het publiek geen gevaar rondom de bouwplaatsen.