Algemene Voorwaarden 

Inleiding

Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden zoals die gehanteerd worden door CAJA Projecten B.V. en PEER B.V. (hierna te noemen CAJA) en van toepassing zijn op alle huidige en toekomstige offertes, aanvragen, opdrachten en overeenkomsten tussen CAJA en haar opdrachtgevers. Indien en voor zover CAJA één of meer van de onderstaande activiteiten ontplooit en er tussen CAJA en een opdrachtgever een overeenkomst wordt gesloten c.q. sprake is van een daartoe strekkende aanvraag, offerte of opdracht, zijn de bijbehorende, in dit document opgenomen Algemene Voorwaarden van toepassing. De tekst van deze inleiding is op alle activiteiten van toepassing. CAJA is te allen tijde gerechtigd opdrachten niet aan te nemen of terug te geven indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever naar het oordeel van CAJA onvoldoende is gebleken. Opdrachten worden naar de stand van dat moment afgerekend. De Algemene Voorwaarden, in het bijzonder bepalingen betreffende de voorwaarden en kosten van overname van door CAJA ingezet of voorgesteld personeel, blijven onverkort van toepassing. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt te allen tijde nadrukkelijk uitgesloten, behoudens in het geval van schriftelijk expliciet overeengekomen afwijkingen.

Artikel 1. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit volgende handelingen tussen CAJA, opdrachtgevers.
 2. Uw voorwaarden gelden uitdrukkelijk niet.
 1. Nadat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn geweest op een overeenkomst tussen CAJA en een opdrachtgever, wordt de opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de op dat moment geldende algemene voorwaarden op latere overeenkomsten.
 1. Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen wel geldig. U moet instemmen met nieuwe bepalingen. Deze zullen zoveel mogelijk met de oude nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen.
 2. De bepalingen uit de overeenkomst gaan voor als deze strijdig zijn met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: Begripsbepaling

 1. Opdrachtgever: Degene met wie CAJA een overeenkomst aangaat.
 2. Professional: de natuurlijke persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst (i) bij CAJA in dienst is, dan wel door CAJA via een derde is ingeleend, die door CAJA wordt ingezet om ten behoeve van Opdrachtgever diensten te verrichten zoals in de Opdracht beschreven.
 3. Opdrachtovereenkomst: Detacherings- of projectovereenkomsten tot het uitvoeren van werkzaamheden op UTA-niveau zoals engineeringwerkzaamheden, alsmede projectbegeleiding voor multidisciplinaire bouwprojecten.
 4. Overmacht: Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende (on)voorzienbare oorzaken waarop CAJA geen invloed kan uitoefenen, waardoor CAJA niet in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen.

Artikel 3. Wanneer is er een overeenkomst?

 1. Alle aanbiedingen van CAJA zijn vrijblijvend en gelden 30 dagen, tenzij anders vermeld. De aanbieding is gebaseerd op de door u verstrekte informatie. Als blijkt dat deze informatie onjuist is, mag CAJA de aanbieding aanpassen en komen de kosten voor uw rekening.
 2. CAJA kan een, naar aanleiding van een aanbieding gegeven opdracht, zonder opgave van redenen onmiddellijk weigeren, zonder dat dit enige verplichting voor CAJA met zich meebrengt.
 3. Wanneer u akkoord gaat met een aanbieding, ontvangt u van CAJA een schriftelijke opdrachtbevestiging. Deze moet binnen 7 dagen na ontvangst worden ondertekend en worden teruggestuurd aan CAJA. De overeenkomst komt tot stand na de schriftelijke bevestiging of doordat feitelijk wordt begonnen met de werkzaamheden door CAJA.
 4. Als een wijziging van de overeenkomst leidt tot hogere kosten, mag CAJA dit doorberekenen aan u.
 5. U kunt geen rechten ontlenen aan eerdere door CAJA gedane aanbiedingen.

Artikel 4. Hoe gaat de levering in zijn werk?

 1. CAJA zal iedere prestatie leveren zoals schriftelijk is overeengekomen en CAJA mag hiervoor gebruik maken van derden.
 2. De afgesproken levertermijn is geen fatale termijn. De levertermijn gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand komt, mits alle benodigde gegevens zijn ontvangen en eventueel gewenste betalingszekerheid is gegeven.

Artikel 5. Wat kunt u van CAJA verwachten?

 1. CAJA zal haar werkzaamheden naar haar beste kennis, ervaring en wetenschap, zorgvuldig uitvoeren. CAJA zal uw belangen naar beste kunnen behartigen. CAJA heeft een inspanningsverplichting.
 2. CAJA zal u op de hoogte houden van de uitvoering van de dienstverlening wanneer u hierom vraagt.
 3. CAJA zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen, voor zover CAJA behoort te weten dat het om vertrouwelijke gegevens gaat.
 4. CAJA staat ervoor in dat zij de sociale verzekeringswetten en belastingwetten ten aanzien van de professional(s) die betrokken is/zijn (geweest) bij het project nakomt.
 5. CAJA vrijwaart de Opdrachtgever voor alle vorderingen en/of naheffingen van sociale lasten en/of belastingen met betrekking tot de projectprofessional(s).
 6. Op verzoek van de Opdrachtgever zal CAJA schriftelijk bewijs verstrekken van de afdracht van belastingen en sociale premies ten aanzien van de projectprofessional(s).

Artikel 6. Wat zijn uw verplichtingen?

 1. U moet alle gegevens, die CAJA nodig heeft om haar werkzaamheden (wettelijk) goed uit te kunnen voeren, op tijd en volledig aan CAJA overhandigen. U bent ervoor verantwoordelijk dat deze gegevens juist zijn. Hieronder vallen ook de gegevens die CAJA nodig heeft om de inlenersbeloning te berekenen. U dient deze aan te leveren door het formulier inlenersbeloning in te vullen en aan te vullen indien niet volledig dan wel in geval van mutaties.
 1. Wanneer er vertraging ontstaat bij het uitvoeren van de overeenkomst, en deze vertraging aan u is toe te rekenen, zullen alle kosten en schades die hieruit voortvloeien voor uw rekening en risico komen.
 2. U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor de professional als voor uw eigen personeel. U vrijwaart CAJA tegen aanspraken van professional en/of derden.

 

Artikel 7. Concurrentie

 1. Het is u en alle aan u gelieerde ondernemingen tijdens de looptijd van de overeenkomst en binnen een jaar na beëindiging van de overeenkomst niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van CAJA, rechtstreeks voor u, dan wel door middel van en/of voor derden een arbeidsverhouding of in te huren als zelfstandige of samenwerking van welke aard dan ook aan te gaan met professionals van CAJA.
 2. Handelt u in strijd met deze afspraken en gaat u als Opdrachtgever een arbeidsverhouding met de professional van CAJA aan voor dezelfde of een andere functie/werkzaamheden, bent u aan CAJA een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 30% van de laatstelijk geldende Vergoeding voor de betreffende professional van CAJA vermenigvuldigd met 3000 uur.

Artikel 8. Voorwaarden met betrekking tot projectdetachering

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. De overeenkomst voor bepaalde tijd wordt voor één jaar aangegaan.
 2. Gedurende de periode dat de professional werkzaam voor u is, rapporteert de professional aan een toezichthouder of een contactpersoon die door u is aangesteld.
 3. De keuze voor de professional vindt plaats in nauw overleg tussen CAJA en u. CAJA heeft altijd de mogelijkheid om een professional die reeds bij u werkt, te vervangen. Een nieuwe professional zal minimaal hetzelfde kennis- en ervaringsniveau hebben zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging. Wanneer u redelijke bezwaren heeft tegen de vervanging eindigt de overeenkomst van rechtswege en kunt u geen aanspraak maken op enkele schadevergoeding door CAJA.
 4. Het is niet toegestaan om de professional andere werkzaamheden dan die in de opdrachtbevestiging zijn overeengekomen of werkzaamheden buiten Nederland te laten verrichten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CAJA. Ook is het doorlenen van de professional zonder schriftelijke toestemming van CAJA niet toegestaan.
 5. Wanneer u een eigen bedrijfsreglement of arbeidsvoorwaarden hanteert, dient u deze tijdig aan CAJA te verstrekken. Wanneer de regels uit uw bedrijfsreglement in strijd zijn met de regels die tussen CAJA en professional gelden, gaan de regels tussen CAJA en professional voor, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Dit geldt niet voor de geldende veiligheidsvoorschriften van de opdrachtgever, deze gaan altijd voor.
 6. U dient ervoor te zorgen dat de arbeidsduur en werktijden van de professional voldoen aan de wettelijke en andere van overheidswege gestelde eisen en de Arbeidsomstandighedenwet.
 7. U verplicht zich ertoe CAJA voorafgaand te informeren over eventuele bedrijfssluitingen gedurende de looptijd van de overeenkomst. Doet u dit niet op tijd (minimaal vier weken voor bedrijfssluiting) dan bent u aansprakelijk voor de schade die CAJA hierdoor lijdt.
 8. U bent gehouden om aan de professional en CAJA tijdig voor aanvang van de werkzaamheden een document te verstrekken met de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.
 9. U dient dusdanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de professional in uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.
 10. Het tijdstip en duur van de vakantie van de professional wordt na overleg met u door CAJA vastgesteld.
 11. De professional verricht de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst onder uw regie dan wel strikte leiding en toezicht en dus aansprakelijkheid.
 12. De vergoeding wordt berekend op basis van het uurtarief, zoals vastgelegd in de opdrachtbevestiging. U bent de vergoeding verschuldigd over de overeengekomen arbeids- of projectduur en eventueel meer gewerkte uren, tenzij de professional niet werkzaam is geweest wegens arbeidsongeschiktheid en tijdens verlof.
 13. Wanneer u voornemens bent om een arbeidsverhouding aan te gaan met een kandidaat/professional brengt u CAJA hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte, voordat u uitvoering aan dit voornemen geeft.
 14. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding verstaan:
  1. Het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door u met de professional voor hetzelfde of ander werk.
  2. Het ter beschikking (laten) stellen van de betreffende professional aan u door een derde (bijvoorbeeld een uitzendonderneming) voor hetzelfde of ander werk.
  3. Het aangaan van een arbeidsverhouding door de professional met een derde voor hetzelfde of ander werk, waarbij u en die derde in een groep zijn verbonden.
 15. U bent in verband met het bepaalde in deze algemene voorwaarden verantwoordelijk en aansprakelijk voor aan u gelieerde ondernemingen.

Artikel 9. Voorwaarden met betrekking tot werving & selectie

 1. In de opdrachtbevestiging zal de betreffende vacature die u uit wil zetten worden vastgelegd in de vorm van een functiebeschrijving. Hierin wordt bij voorkeur en voor zover mogelijk in ieder geval opgenomen:
  1. inhoud van de functie;
  2. gewenste profiel van de gezochte kandidaat op basis van kennis en vaardigheden;
  3. omgevingsfactoren waarbinnen de vacature wordt geplaatst;
  4. beoordelingscriteria aan de hand waarvan de kandidaat wordt geselecteerd.
 2. CAJA zal zich inspannen om op basis van deze functiebeschrijving één of meer kandidaten voor te dragen.
 3. U bent aan CAJA een fee verschuldigd wanneer u rechtstreeks voor u en/of middels dan wel voor derden een arbeidsovereenkomst aangaat met een kandidaat die is voorgedragen door CAJA.
 4. Wanneer de arbeidsovereenkomst gedurende de proeftijd of binnen zes maanden na het aangaan van voorgenoemde arbeidsovereenkomst, de arbeidsovereenkomst door u wordt beëindigd op grond van een dringende reden zoals bedoeld in artikel 7:677 lid 1 Burgerlijk Wetboek, zal CAJA op schriftelijk verzoek zich inspannen een nieuwe kandidaat voor te dragen op basis van dezelfde voorwaarden, zonder dat hier verdere kosten aan verbonden zijn.
 5. De fee bedraagt het in de opdrachtbevestiging opgenomen percentage van het bruto jaarinkomen (op basis van een fulltime dienstverband inclusief vakantiegeld) dat de kandidaat bij u zal gaan verdienen.
 6. Onkosten die CAJA maakt conform de opdrachtbevestiging zullen, na goedkeuring door u, los aan u worden gefactureerd. Hieronder zijn in ieder geval begrepen de externe sourcingskosten, denk aan adverteren en het plaatsen van de vacature op internet.
 7. Wanneer u of een aan u gelieerde onderneming binnen 12 maanden na het eindigen van de overeenkomst met een door CAJA geïntroduceerde kandidaat (en) rechtstreeks voor u, dan wel door middel van en/of derden een arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard dan ook aangaat, bent u de totale bemiddelingsfee zoals opgenomen in de opdrachtbevestiging onmiddellijk aan CAJA verschuldigd.

Artikel 10. De kosten van de dienstverlening van CAJA

 1. In de overeenkomst zijn de door u te betalen kosten in euro’s, waaronder het inlenerstarief, vastgelegd.
 2. Alle kosten zijn exclusief btw.
 3. CAJA heeft het recht om in de contractperiode de prijs te wijzigen in verband met prijsontwikkelingen. Hieronder wordt onder meer verstaan: wijzigingen in belastingen, heffingen, (CAO)lonen, sociale lasten, valutakoersen, energieprijzen of andere omstandigheden die een verhoging van de kosten voor CAJA met zich meebrengen. Wijzigingen gaan binnen één maand na aankondiging daarvan in.
 4. Wanneer u nog niet aan al uw (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, mag CAJA haar verplichtingen uitstellen totdat u aan al uw(betalings)verplichtingen heeft voldaan.
 5. Het inlenerstarief is exclusief de in artikel 7:673 BW geregelde transitievergoeding. In het geval u ervoor kiest de arbeidsovereenkomst niet voort te zetten met een bij u ter beschikking gestelde professional en deze professional heeft recht op een transitievergoeding zal CAJA deze transitievergoeding in rekening brengen bij u. De in rekening te brengen kosten betreffen enkel de door de professional opgebouwde rechten bij u.
 6. U aanvaardt dat de hoogte van de kosten van de overeenkomst kunnen worden beïnvloed wanneer partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze en/of omvang ongeacht welke partij hiervoor de aanleiding heeft gegeven. Kosten voor extra werkzaamheden/producten zullen mondeling worden besproken en apart aan u in rekening gebracht.

Artikel 11. De betaling van de diensten van CAJA

 1. CAJA factureert op basis van door de professional (elektronisch) opgestelde urenstaten. Deze urenstaten zijn bindend, tenzij u tegenbewijs levert.
 2. Voor werkzaamheden met betrekking tot detachering geldt dat op uitdrukkelijk verzoek er gefactureerd kan worden op basis van door u voor akkoord getekende schriftelijke urenstaten. Door ondertekening verklaart u dan dat deze urenstaten juist en volledig zijn ingevuld. Bij verschil tussen de door professional ingevulde urenstaat en het door u verstrekte afschrift, houdt CAJA de ingevulde urenstaat door de professional aan tenzij u tegenbewijs levert dat het door u verstrekte afschrift juist is. Wanneer u de urenstaten niet ondertekent en/of niet binnen vijf werkdagen na de betreffende werkzaamheden heeft verstrekt, is CAJA bevoegd het aantal door de professional gewerkte uren bindend vast te stellen, waarbij de overeengekomen arbeidsomvang als uitgangspunt zal dienen.
 3. Voor werkzaamheden met betrekking tot werving & selectie geldt dat wanneer de opdracht erop zit, dit is het geval wanneer u heeft besloten de kandidaat in dienst te gaan nemen, u de gehele factuur dient te voldoen. Het is niet mogelijk dit uit te stellen tot de datum indiensttreding van de kandidaat/professional, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 4. CAJA verstuurt een factuur aan u, deze moet u binnen 14 dagen na de factuurdatum voldoen. Betalingen en/of het verstrekken van voorschotten aan een professional zijn verboden en hebben tot gevolg dat CAJA niet bevrijdend is betaald.
 5. Wanneer u niet betaalt binnen de afgesproken termijn, u direct in verzuim verkeert en na de vervaldag van de factuur, rente verschuldigd bent. Deze rente zal gelijk zijn aan de wettelijke handelsrente (artikel 6: 119a BW). Ook moet u dan alle (buiten)gerechtelijke incassokosten van CAJA betalen. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00. Betalingen zullen eerst in mindering strekken op de kosten, vervolgens op de opengevallen rente en vervolgens op de hoofdsom en de lopende rente.
 6. CAJA heeft het recht om zekerheid van u te vorderen voor het nakomen van uw (betalings-) verplichtingen. Ook is CAJA bevoegd om de betalingsvoorwaarden te wijzigen wanneer zij van mening is dat uw financiële positie of uw betalingsgedrag hiertoe aanleiding geeft.
 7. Heeft u een bezwaar tegen de factuur? Dan moet u dit binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan CAJA laten weten. Doet u dit niet, dan geldt het gefactureerde bedrag als erkend. Bezwaren tegen de factuur schorten uw betalingsverplichting niet op.

Artikel 12: Reclames

 1. Als u klachten heeft over de wijze waarop de detachering verloopt, zal deze binnen 10(tien) werkdagen en in ieder geval binnen 14 dagen na voltooiing van de het project, contact opnemen met CAJA en de klachten schriftelijk of per e-mail onderbouwen.
 2. De klacht dient zo gedetailleerd mogelijk te worden omschreven, zodat CAJA dit met de professional(s) kan bespreken en haar standpunt kan bepalen.
 3. Als CAJA de klacht gegrond acht dient de Opdrachtgever CAJA een redelijke termijn te geven om de fouten die aanleiding zijn voor de klacht te herstellen.
 4. Als herstel niet mogelijk is, zullen CAJA en de Opdrachtgever in overleg gaan over een alternatieve oplossing.

Artikel 13. Beëindiging van de overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals opgenomen in artikel 7 of 8 van deze voorwaarden of de overeenkomst.
 2. Beide partijen hebben de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Dit kan alleen tegen het einde van de contractperiode of, wanneer de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, met een opzegtermijn gelijk aan de voor de kandidaat/professional geldende opzegtermijn met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal een maand.
 3. In alle gevallen eindigt de overeenkomst op het moment dat u voor zich en/of middels dan wel voor derden met een door CAJA voorgedragen kandidaat een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aangaat.
 4. Als u de overeenkomst opzegt, moet u de kosten vergoeden die hierdoor door CAJA gemaakt moeten worden.
 5. CAJA mag de uitvoering van de overeenkomst direct, zonder dit vooraf aan u te laten weten, opschorten of geheel of gedeeltelijk ontbinden, wanneer:
  1. u uw verplichtingen uit de overeenkomst niet (tijdig) nakomt en/of weigert betalingszekerheid te stellen;
  2. er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van uw bedrijf of overlijden.

CAJA hoeft dan geen schadevergoeding te betalen aan u en heeft daarnaast het recht om zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen. Als een van deze omstandigheden zich voordoet, verkeert u direct in verzuim.

Artikel 14. Overmacht en gevolgen

 1. Overmacht houdt in dat er sprake is van omstandigheden waardoor CAJA, niet tijdig of niet naar behoren haar dienstverlening kan nakomen, zonder dat dat de schuld van CAJA is. Als er sprake is van overmacht, is er geen toerekenbare tekortkoming van CAJA.
 2. Overmacht is bijvoorbeeld: brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, oorlog, noodweer, situaties van feitelijke onbereikbaarheid van het werk, wijziging in de regelgeving en tekortkoming in de nakoming door een leverancier van CAJA.
 3. Wanneer er sprake is van overmacht mag CAJA de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden zonder dat zij hiervoor schadevergoeding aan u hoeft te betalen.
 4. Duurt de overmacht langer dan 60 aaneengesloten dagen, dan mag u de overeenkomst schriftelijk ontbinden. CAJA is aan u geen schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 15. Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt tevens voor de aangedragen kandidaten/professionals, uw professionals en door u ingeschakelde derden.
 2. Dit houdt ook in dat het niet is toegestaan referenties op te vragen bij eerdere of huidige werkgevers van de kandidaat/professional of navraag te doen bij derden met betrekking tot de kandidaat/professional zonder toestemming van CAJA.
 3. Informatie is in ieder geval vertrouwelijk als het gaat om tarieven en/of persoonsgegeven en wanneer dit door één van de partijen als zodanig is aangeduid.
 4. In die gevallen waarin CAJA op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of de rechter aangewezen derde te verstrekken is CAJA niet verplicht tot schadevergoeding, en heeft de Opdrachtgever niet het recht om tot ontbinding of opzegging van de overeenkomst over te gaan.

Artikel 16. Intellectuele eigendomsrechten.

 1. U mag het werk, zoals vacaturevideo’s en opgemaakte vacature(teksten) etcetera, van CAJA niet openbaar maken of verveelvoudigen, tenzij CAJA hiervoor toestemming aan u geeft. CAJA heeft het auteursrecht over alle door of namens haar tot stand gebrachte werken.
 2. Alle door CAJA verstrekte stukken, zoals overeenkomsten, rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van CAJA worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, bewerkt of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. U blijft eigenaar van de stukken die u aan CAJA ter inzage heeft gegeven.
 4. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de internetsite en op lay-out en vormgeving van de internetsite zijn van CAJA en/of haar licentiegevers. U mag geen inbreuk maken daarop, waaronder ook wordt verstaan het maken van kopieën van de internetsite anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de internetsite.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

 1. CAJA verleent haar diensten naar beste weten en kunnen. CAJA kan echter niet de garantie geven dat een gewenst resultaat op een bepaald tijdstip ook behaald zal worden.
 2. CAJA is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van haar dienstverlening wanneer zij, nadat u CAJA in gebreke heeft gesteld, niet (tijdig) heeft gehandeld zoals van en redelijk vakbekwaam dienstverlener mag worden verwacht. Dit geldt ook in het geval CAJA derden inschakelt voor de uitvoering van de dienstverlening.
 3. CAJA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade. Ook niet indien deze schade direct of indirect verband houdt met vertraging of opschorting. CAJA is enkel aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid.
 1. Als CAJA aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de helft van de hoogte van het bedrag van de opdracht, dat verband houdt met de geleverde diensten. De aansprakelijkheid van CAJA voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal € 50.000,00.
 1. Schade zoals bedrijfs- en/of stagnatieschade, gevolgschade, omzet- en/of winstderving, productieverlies of waardevermindering van producten is van vergoeding uitgesloten.
 2. Als u door een derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade, dan kunt u deze claim niet doorleggen aan CAJA.
 3. U vrijwaart CAJA tegen eventuele aanspraken uit hoofde van artikel 7:658 lid 4 Burgerlijk Wetboek (bedrijfsongevallen), alle eventuele aanspraken van een professional in verband met schade die deze lijdt doordat een aan de professional toebehorende zaak is beschadigd of teniet is gegaan bij uitvoering van de werkzaamheden en schade en/of verliezen die de professional aan u of derden toebrengt.
 4. De informatie op de internetsite wordt door CAJA met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de internetsite aangeboden informatie. CAJA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de internetsite of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de internetsite verstrekte informatie en/of schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de internetsite.
 5. CAJA draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de internetsite, die door derden zijn uitgegeven.
 6. Iedere aansprakelijkheid van CAJA vervalt wanneer u niet binnen één jaar nadat de dienst is geleverd een beroep doet op de tekortkoming en als u CAJA niet binnen één maand na ontdekking van de (mogelijke) tekortkoming, CAJA daarvan schriftelijk in kennis stelt.

Artikel 18. Wijziging van deze voorwaarden

 1. CAJA kan altijd, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden wijzigen.
 2. CAJA kan wijzigingen van deze voorwaarden bekendmaken door dit op haar website te plaatsen of op een andere manier te communiceren. Het is dus aan te raden om de voorwaarden van tijd tot tijd te bekijken. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.

Artikel 19. Klachten en geschillen

 1. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Wij stellen het op prijs als u ons dat eerst laat weten zodat wij serieus werk kunnen maken van uw klacht. Om te zorgen dat wij de klacht goed kunnen behandelen, moet de klacht binnen een maand nadat u kennis heeft genomen van de klacht, aan CAJA worden voorgelegd.
 2. Mocht er toch een geschil ontstaan, dan moet u zich wenden tot de bevoegde rechter. De mogelijkheid om een geschil bij de rechter te starten, vervalt na één jaar nadat de aanleiding voor het geschil is ontstaan.

Artikel 20. Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Bij geschillen tussen Opdrachtgever en CAJA zullen partijen zich eerst inspannen een voor ieder acceptabele oplossing te vinden zonder tussenkomst van de rechtbank.
 3. De Rechtbank Utrecht of ter keuze van CAJA de Rechtbank in het arrondissement van de woonplaats van de Opdrachtgever, is bij uitsluiting bevoegd om geschillen tussen CAJA en de Opdrachtgever te behandelen.

Artikel 21. Slotbepaling

 1. De onderhavige voorwaarden vervangen de Algemene Voorwaarden van (de rechtsvoorgangers van) CAJA van eerdere datums.
 2. Indien één of meer bepalingen van de Opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden CAJA nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van de Opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden CAJA van kracht blijven. Partijen zullen over de bepaling welke nietig is of vernietigd wordt overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen in dier voege, dat de strekking van te vervangen bepaling in zijn geheel behouden blijft.